Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Άρχισαν οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους-Μυκηνών

Ξεκίνησε στις 27 Μαΐου 2014 η υποβολή αιτήσεων για τις νέες εγγραφές και τις επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Άργους-Μυκηνών, για το σχολικό έτος 2014-2015.
Εγγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι τις 23 Ιουνίου 2014. Πέραν της ημερομηνίας αυτής οι αιτήσεις θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. Επίσης, αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές. Θα πρέπει να .............


συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια θα υποβάλλονται:

Απαραίτητες προϋποθέσεις


Οι παιδικοί σταθμοί δέχονται παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και εφόσον αυτοεξυπηρετούνται(έχουν αφαιρέσει την πάνα) έως την ηλικία φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, δηλ νήπια που έχουν γεννηθεί από 1/01/2010-28/2/2012.Σε περίπτωση υποβολής αίτησης νηπίου που δεν έχει συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια, οι αιτήσεις δεν θα εξετάζονται.Τόπος υποβολής αιτήσεωνΟι αιτήσεις νέων εγγραφών με τα συνημμένα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα γραφεία της Δ/νσης παιδικών σταθμών (Ιακώβου Μάνου 23, Άργος), από 27/5/2014 έως 23/6/2014 και εργάσιμες ώρες.
Οι αιτήσεις επανεγγραφής με τα συνημμένα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς που τα παιδιά φιλοξενούνται, τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες 7:00 π.μ έως 10:00π.μ.

Aπαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα σχετικά έντυπα περί νέων εγγραφών και επανεγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τους πλησιέστερους σ’ αυτούς Παιδικούς Σταθμούς , από το γραφείο Δ/νσης των παιδικών ή να τα εκτυπώνουν πατώντας τους αντίστοιχους συνδέσμους, παρακάτω.
Αίτηση εγγραφής- επανεγγραφής (διατίθεται και στους παιδικούς σταθμούς)
Συμπληρωμένο έντυπο στοιχείων νηπίου (διατίθεται και στους παιδικούς σταθμούς)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου (εκτός από τις περιπτώσεις επανεγγραφής)
Πιστοποιητικό υγείας από τον Παιδίατρο, συνοδευόμενο από φωτοτυπία εμβολίων & φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.Αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης (mantoux),όπως ορίζεται από τις απόψεις της παιδιατρικής
Aντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2013.
Υπεύθυνη Δήλωση, άρθρ.8 του Ν. 1599/86 με σχετικό κείμενο (διατίθεται και στους παιδικούς σταθμούς)
Δικαιολογητικό που να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία (λογαριασμό από οργανισμό Κοινής Ωφελείας, μισθωτήριο συμβόλαιο κλπ.)
Άδεια νόμιμης παραμονής (για αλλοδαπούς γονείς)
Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο (2)γονέων.
Ιδιωτικού τομέα: Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης , το είδος απασχόλησης, το ωράριο εργασίας & βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από το ΙΚΑ (ένσημα), ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την εργασία των γονέων.
Δημοσίου τομέα: Βεβαίωση εργασίας πρόσφατης έκδοσης στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας , η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης και το ωράριο εργασίας ή αντίγραφο μισθοδοσίας.
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος ή Φωτοτυπία αποκόμματος εισφορών στον ΟΑΕΕ τελευταίου διμήνου (εξοφλημένο ή μη) ή ασφαλιστική ενημερότητα & Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
Απασχολούμενοι στη οικογενειακή επιχείρηση: Να έχει ασφάλιση ΤΕΒΕ για τουλάχιστον 6 μήνες πριν την αίτηση & να είναι γραμμένος στο εμπορικό επιμελητήριο
Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .
Απασχολούμενοι ευκαιριακά (οικιακοί βοηθοί κλπ.): Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα( ένσημα)
Εργάτες εργάτριες σε αγροτικές εργασίες: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα δηλώνεται από τον εργοδότη ότι τον απασχολεί από 1/01/2014 και θα συνεχίσει να τον απασχολεί για τη νέα χρονιά & ότι τα δηλωθέντα αγροτικά τεμάχια δικαιολογούν την απασχόληση εργάτη για τουλάχιστον 150 ημερομίσθια.
Γενικά, όσον αφορά την απόδειξη της εργασιακής κατάστασης των γονέων, όλες οι μορφές απασχόλησης (μισθωτοί, ελεύθ. Επαγγελματίες , μερική απασχόληση , περιστασιακή απασχόληση κλπ. απαραίτητη είναι η προσκόμιση βεβαίωσης ενσήμων ασφαλιστικού φορέα η εμφάνιση εισοδήματος στο εκκαθαριστικό ή η προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης
Άνεργοι γονείς: Φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας
Άλλα δικαιολογητικά (εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι)
Για γονέα υπάλληλο του Δήμου Άργους- Μυκηνών: Οικεία βεβαίωση του τελευταία μήνα
Για πολύτεκνη οικογένεια: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Για παιδί ορφανό: Σχετική ληξιαρχική πράξη απώλειας του γονέα, εφόσον δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Για άγαμους γονείς: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας
Για φοιτητές ή σπουδαστές: Βεβαίωση από την Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου.
Για γονέα στρατιώτη: Βεβαίωση από τον στρατό
Για γονείς ή παιδιά με ειδικές ανάγκες: Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα για ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Για γονείς διαζευγμένους ή εν διαστάσει: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, βεβαίωση επιμέλειας
Άλλες πληροφορίες
Την αξιολόγηση των αιτήσεων επιμελείται επιτροπή αξιολόγησης, με κριτήρια οικονομικά και κοινωνικά: Επιλέγονται τα παιδιά των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς αποδεδειγμένα με δημόσια έγγραφα (ασφαλιστικό φορέας, έσοδα στην φορολογική δήλωση κ.λπ) ή εργαζόμενος γονέας μονογονεϊκής οικογένειας, των οικονομικά ασθενέστερων, με προτεραιότητα όσων χρειάζονται φροντίδα και λόγω σοβαρών κοινωνικών & άλλων αιτίων (παιδιά ορφανά, άγαμων μητέρων, διαζευγμένων γονέων, πολυτέκνων με ανήλικα παιδία ή με ενήλικα που σπουδάζουν κ.τ.λ.) μέχρι πληρώσεως των θέσεων και αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η κατανομή των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς γίνεται χωροταξικά. Οι παιδικοί σταθμοί είναι οι κάτωθι:


1ος Παιδικός Σταθμός| Λαμπρινίδου 27, Άργος | 2751067756 | προϊσταμένη: Δρακοπούλου Όλγα
2ος Παιδικός Σταθμός|Ιακώβου Μάνου 23, Άργος |2751029470 |προϊσταμένη: Αλεξοπούλου Μαρία
3ος Παιδικός Σταθμός (Βρεφονηπιακός) | Περούκα 40, Άργος | 2751024991 | προϊσταμένη: Κόσσυβα Μαρία
Παιδικός Σταθμός Λιμνών| Λίμνες | 2751083496 | προϊσταμένη: Μπάρλα Μαρία

Προς εξυπηρέτηση περισσότερων αιτήσεων, μπορεί να προταθεί μετακίνηση από το σταθμό που χωροταξικά ανήκει ο γονέας, σε σταθμό που υπάρχει κενή θέση. Για το λόγο αυτό, στην αίτηση εγγραφής θα έχετε την δυνατότητα να δηλώνετε τον σταθμό που χωροταξικά ανήκετε λόγω δ/νσης κατοικίας αλλά και έναν δεύτερο σταθμό επιλογής σας προκειμένου να φιλοξενηθεί το παιδί σε κάποιαν παιδικό που πιθανόν να έχει κενή θέση.
Τα νήπια που επανεγγράφονται, φιλοξενούνται στον ίδιο Σταθμό. Για τα αποτελέσματα των εγγραφών θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...