Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Κομπίνες με επιστροφή ΦΠΑ σε Αργολίδα-Λακωνία-Μεσσηνία

Σε δε­κά­δες ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ, σύμ­φω­να με τις εκ­κα­θα­ρί­σεις που κά­νουν οι ε­φο­ρί­ες, φθά­νουν οι ε­πι­στρο­φές ΦΠΑ που έ­λα­βε πα­ρα­νό­μως, τα τε­λευ­ταί­α χρό­νια, με­γά­λος α­ριθ­μός α­γρο­τι­κών συ­νε­ται­ρι­σμών σε ό­λη τη χώ­ρα.

Η πα­ρά­νο­μη εί­σπρα­ξη έ­γι­νε με βά­ση τις πρα­κτι­κές ι­δι­ω­τών α­γρο­τών οι ο­ποί­οι ε­λάμ­βα­ναν α­πό ε­πι­τή­δει­ους «εμ­πό­ρους» ει­κο­νι­κά ...........


τι­μο­λό­για για δή­θεν πα­ρα­γό­με­νες πο­σό­τη­τες α­γρο­τι­κών προ­ϊ­όν­των. Με τα τι­μο­λό­για αυ­τά α­νά χεί­ρας εκ­πρό­σω­ποι συ­νε­ται­ρι­σμών φέ­ρον­ται να ει­σπράτ­τουν 8% ε­πι­στρο­φή ΦΠΑ α­πό τις ε­φο­ρί­ες. Ε­να ε­πι­πλέ­ον 3% ε­λάμ­βα­νε με­τρη­τοίς α­πό τους α­γρό­τες ο εκ­δό­της των ει­κο­νι­κών τι­μο­λο­γί­ων με σκο­πό να το α­πο­δώ­σει στην ε­φο­ρί­α ως συν­δρο­μή α­πό τα μέ­λη τους προς τον ΕΛ­ΓΑ, αλ­λά φυ­σι­κά ου­δέ­πο­τε το έ­κα­νε.
Ο­πως εί­χε α­να­κοι­νώ­σει πρό­σφα­τα ο υ­πουρ­γός Α­γρο­τι­κής Α­νά­πτυ­ξης, ε­κτι­μά­ται ό­τι 37.000 α­γρό­τες ει­δι­κού κα­θε­στώ­τος, ο­μά­δες πα­ρα­γω­γών και συ­νε­ται­ρι­σμοί ει­σέ­πρα­ξαν πα­ρα­νό­μως α­πό το 2006 έ­ως το 2011 πε­ρί­που 244 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ ως ε­πι­στρο­φές ΦΠΑ. Σύμ­φω­να με στοι­χεί­α του ΣΔΟ­Ε και των ε­φο­ρι­ών, τα ει­κο­νι­κά και πλα­στά τι­μο­λό­για, η χρή­ση α­νύ­παρ­κτων ΑΦΜ και οι α­χυ­ράν­θρω­ποι που εί­χαν α­να­λά­βει έ­ναν­τι α­μοι­βής να κά­νουν τη βρό­μι­κη δου­λειά εί­χαν πολ­λα­πλα­σιά­σει έ­ως και 1.000% την πα­ρα­γό­με­νη α­γρο­τι­κή σο­δειά, με α­πο­τέ­λε­σμα να εμ­φα­νί­ζε­ται ό­τι πα­ρά­γει η χώ­ρα ο­πω­ρο­κη­πευ­τι­κά ή κα­λαμ­πό­κι σχε­δόν ό­σο η Γαλ­λί­α!
newsnow

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...