Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Άργους προσλαμβάνει 6 άτομα

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), προτίθεται να συνάψει συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην ............


Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση για την υποστήριξη του ανωτέρω Προγράμματος, ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΥΣ


1. Ένα (1) άτομο για γραμματειακή υποστήριξη (ΚΩΔ. 121)Αντικείμενο Εργασιών:
- Δακτυλογραφήσεις
- Οργάνωση Αρχείου
- Εισαγωγή και Επεξεργασία Στοιχείων σε Η/Υ
- Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών
- Καταχώρηση βαθμολογιών
- Τήρηση μητρώου πτυχιούχων και συνεργατών, σύνταξη ημερολογίων, κατάρτιση
συμβάσεων, προώθηση όλων των εγγράφων στις υπηρεσίες, κ.λ.π
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
1. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ως εργαστηριακός συνεργάτης ΤΕΙ (30 μόρια Χ έτη)
Μέγιστο 60 μόρια.
2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 20 μόρια.
3. Τίτλοι σπουδών (μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος)(Μεταπτυχιακός τίτλος 20 μόρια, πτυχίο
10 μόρια, απολυτήριο ΔΕ 5 μόρια) Μέγιστο 20 μόρια
Διάρκεια σύμβασης: από 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση
λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 2015-16
Αμοιβή: 10.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

2. Ένας (1) υπεύθυνος τεχνικής υπηρεσίας (ΚΩΔ. 122)
Αντικείμενο Εργασιών:
- Μελέτη αποκατάστασης και τεχνική υποστήριξη των υποδομών των κτιρίων
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής: 12
1. Πτυχίο πολιτικού μηχανικού (3 μόρια Χ βαθμός) Μέγιστο 30 μόρια.
2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 30 μόρια.
3. Γνώσεις ενεργειακού επιθεωρητή 10 μόρια
4. Γνώσεις σύνθετων συστημάτων θερμομόνωσης 10 μόρια
5. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας (μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος) (proficient 20 μόρια,
advance 10 μόρια, lower 5 μόρια) Μέγιστο 20 μόρια
Διάρκεια σύμβασης: 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση
λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 2015-16
Αμοιβή: 10.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
3. Ένα (1) άτομο για γραμματειακή – διοικητική υποστήριξη (ΚΩΔ. 123)
Αντικείμενο Εργασιών:
- Δακτυλογραφήσεις
- Οργάνωση Αρχείου
- Εισαγωγή και Επεξεργασία Στοιχείων σε Η/Υ
- Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών
- Καταχώρηση βαθμολογιών
- Προώθηση οικονομικών αιτημάτων.
- Έλεγχος παραστατικών εντολών.
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
1. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (30 μόρια Χ έτη) Μέγιστο
60 μόρια.
2. Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 20 μόρια.
3. Τίτλοι σπουδών (μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος)(Μεταπτυχιακός τίτλος 20 μόρια, πτυχίο
10 μόρια, απολυτήριο ΔΕ 5 μόρια) Μέγιστο 20 μόρια
Διάρκεια σύμβασης: 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση
λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 2015-16
Αμοιβή: 10.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
4. Ένα (1) άτομο για γραμματειακή υποστήριξη (ΚΩΔ. 124)
Αντικείμενο Εργασιών:
- Δακτυλογραφήσεις
- Οργάνωση Αρχείου
- Εισαγωγή και Επεξεργασία Στοιχείων σε Η/Υ
- Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών
- Καταχώρηση βαθμολογιών
- Τήρηση μητρώου πτυχιούχων και συνεργατών, σύνταξη ημερολογίων, κατάρτιση
συμβάσεων, προώθηση όλων των εγγράφων στις υπηρεσίες, κ.λ.π
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
1. Πτυχίο ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (3 μόρια Χ βαθμός) Μέγιστο 30
μόρια.
2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία ως γραμματέας (10 μόρια Χ έτη) Μέγιστο
20 μόρια.
3. Γνώσεις αγγλικής γλώσσας (μοριοδοτείται μόνο ένας τίτλος) (proficient 20 μόρια,
advance 10 μόρια, lower 5 μόρια) Μέγιστο 20 μόρια
4. Γνώσεις χρήσης ΗΥ Μέγιστο 10 μόρια
Διάρκεια σύμβασης: 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση
λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 2015-16
Αμοιβή: 10.000,00€, πλέον ΦΠΑ.
5. Ένα (1) άτομο για γραμματειακή υποστήριξη (ΚΩΔ. 125)
Αντικείμενο Εργασιών:
- Δακτυλογραφήσεις
- Οργάνωση Αρχείου
- Εισαγωγή και Επεξεργασία Στοιχείων σε Η/Υ
- Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών13
- Καταχώρηση βαθμολογιών
- Τήρηση μητρώου πτυχιούχων και συνεργατών, σύνταξη ημερολογίων, κατάρτιση
συμβάσεων, προώθηση όλων των εγγράφων στις υπηρεσίες, κ.λ.π
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
1. Πτυχίο ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (3 μόρια Χ βαθμός) Μέγιστο 30
μόρια.
2. Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε μεταλυκειακές δομές (15 μόρια Χ έτη)
Μέγιστο 30 μόρια.
3. Γνώσεις ξένων γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου lower (15 μόρια Χ αριθμός γλωσσών)
Μέγιστο 30 μόρια
4. Γνώσεις χρήσης ΗΥ Μέγιστο 10 μόρια
Διάρκεια σύμβασης: 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση
λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 2015-16
Αμοιβή: 10.000,00€, πλέον ΦΠΑ.

6. Ένα (1) άτομο για διοικητική-οικονομική υποστήριξη (ΚΩΔ. 126)
Αντικείμενα Εργασιών:
- Οργάνωση Αρχείου
- Τήρηση μητρώου πτυχιούχων και συνεργατών, σύνταξη ημερολογίων, κατάρτιση
συμβάσεων, προώθηση όλων των εγγράφων στις υπηρεσίες, κ.λ.π
- Εντολές πληρωμής και λοιπά οικονομικά έγγραφα
- Προώθηση οικονομικών αιτημάτων.
Απαιτούμενα προσόντα/Κριτήρια επιλογής:
1. Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης (2 μόρια Χ βαθμός) Μέγιστο 20 μόρια.
2. Κατάρτιση λογιστικής φοροτεχνικής κατεύθυνσης 10 μόρια
3. Αποδεδειγμένη σχετική προϋπηρεσία (8 μόρια Χ έτη) Μέγιστο 40 μόρια.
4. Γνώσεις ξένων γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου lower (10 μόρια Χ αριθμός
γλωσσών) Μέγιστο 20 μόρια
5. Γνώσεις χρήσης ΗΥ 10 μόρια
Διάρκεια σύμβασης: 1.10.2014 έως 31.7.2015, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση
λειτουργίας του Προγράμματος κατά το ακαδ. έτος 2015-16
Αμοιβή: 10.000,00€, πλέον ΦΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...