Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2013

40.000 +10.000 προσλήψεις σε δήμους και περιφέρειες

Μέσω του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

Ολοκληρώθηκε η κατανομή των 40.000 θέσεων πεντάμηνης απασχόλησης σε δήμους / περιφέρειες, μέσω του νέου προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, ενώ σύντομα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις υπόλοιπες 10.000 θέσεις επτάμηνης διάρκειας, που ..............


θα κατανεμηθούν σε σχολεία, δικαστήρια, ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα.

Το προσωπικό που θα εργαστεί στις υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναλάβει το έργο της αναβάθμισης και συντήρησης των σχολικών υποδομών, καθώς και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παιδιά που λόγω της κρίσης παρουσιάζουν ανάγκη συμβουλευτικής υποστήριξης.
Οσοι απασχοληθούν στον τομέα της Υγείας θα αναλάβουν το έργο της καθαριότητας των υποδομών υγείας, την εξυπηρέτηση κοινού, την υποστήριξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος των νοσοκομείων και τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους.
Για εκείνους που θα εργαστούν σε Ταμεία, δικαστήρια, ΚΕΠ κ.α. προβλέπεται να απασχοληθούν στον τομέα της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών.
Το πρόγραμμα, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων, που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, θα «τρέξει» ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
Στον ΟΑΕΔ θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά (http://ait.oaed.gr/) οι αιτήσεις των υποψηφίων, ενώ αυτός θα δημοσιεύσει και τον πίνακα κατάταξης με τους 40.000 επιτυχόντες.
Οι προσλήψεις αφορούν τις ειδικότητες: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΙΕΚ κατεύθυνσης πληροφορικής, ΠΕ/ΤΕ διοικητικοί, οικονομολόγοι, λογιστές, διοίκηση επιχειρήσεων, ΔΕ διοικητικοί, καθώς και ΥΕ γενικών καθηκόντων.
Επίσης ΠΕ/ΤΕ, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, βρεφοκόμοι ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, ΔΕ βοηθοί βρεφοκόμοι, νοσηλευτές και ΥΕ γενικών καθηκόντων.
Ωφελούμενοι - Κριτήρια Επιλογής
Ωφελούμενοι της πράξης είναι Ελληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ, υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα, που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
2. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (16 έως 29 ετών).
3. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Βραχυχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
Επισημαίνεται ότι ωφελούμενος είναι μόνο το ένα μέλος από την οικογένεια-στόχο του προγράμματος. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο μέλη της οικογένειας, τότε αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης.
Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι τα ακόλουθα:
  • Διάρκεια ανεργίας.
  • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012).
  • Ηλικία.
  • Οικογενειακή κατάσταση.
  • Εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται).
Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Ολα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι άνεργοι, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και μέχρι τρεις επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν.
Η ηλεκτρονική αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και μετά τη συμπλήρωσή της, οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
Ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των ανέργων, υποψηφίων για την απασχόλησή τους σε θέσεις εργασίας ανά ειδικότητα στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» και κατατάσσει με μηχανογραφικό τρόπο τούς υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, κατά φθίνουσα σειρά.
Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, οι δηλωθέντες από αυτούς επιβλέποντες φορείς (έως τρεις) κατά σειρά προτίμησης, καθώς και ο Επιβλέπων Φορέας στον οποίο θα απασχοληθούν. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών προς τον ΟΑΕΔ, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.
Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα
Δικαίωμα πρόσληψης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και μόνον εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την υπόδειξή τους από το ΚΠΑ2, όσο και κατά την πρόσληψή τους από τον επιβλέποντα φορέα.
Η επιλογή πραγματοποιείται από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων οι οποίοι έχουν δηλώσει ως προτίμηση τον οικείο φορέα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως μετά την επιλογή τους, στον φορέα Επίβλεψης στον οποίο θα απασχοληθούν, όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία πρόσκληση δικαιολογητικά. Ο επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην πρόσληψη των επιλεγέντων ανέργων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του από το ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει.
Αγγελική Μαρίνου
amarinou@pegasus.gr

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 40.000 ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ
Δήμος
Θέσεις
Δήμος
Θέσεις
ΑΤΤΙΚΗ
Αθηναίων
1.865
Καλλιθέας
278
Σπετσών
22
Αχαρνών
296
Κυθήρων
22
Πειραιά
455
Αίγινας
36
Υδρας
15
Μαρκόπουλου-Μεσογαίας
56
Πόρου
22
Λαυρεωτικής
70
Τροιζηνίας
20
Καισαριανής
73
Μάνδρας-Ειδυλλίας
50
Παιανίας
74
Ραφήνας-Πικερμίου
56
Σαρωνικού
81
Περάματος
70
Ελευσίνας
84
Αγίας Βαρβάρας
74
Κρωπίας
84
Φιλοθέης-Ψυχικού
75
Πεύκης
86
Μεταμόρφωσης
83
Μαραθώνα
93
Ασπρόπυργου
84
Σπατών-Αρτέμιδας
95
Βριλήσσίων
85
Πεντέλης
98
Δάφνης-Υμηττού
93
Σαλαμίνας
109
Ωρωπού
94
Μοσχάτου-Ταύρου
112
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας
98
Παπάγου-Χολαργού
123
Μεγάρων
104
Χαϊδαρίου
131
Διονύσου
111
Ηρακλείου
137
Αλίμου
115
Παλλήνης
151
Φυλής
127
Πετρούπολης
162
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
137
Βύρωνα
169
Ελληνικού-Αργυρούπολης
142
Κορυδαλλού
176
Γαλατσίου
162
Νέας Ιωνίας
185
Αγίας Παρασκευής
165
Ζωγράφου
196
Αγ. Αναργύρων-Καματερού
172
Κηφισιάς
197
Παλαιού Φαλήρου
179
Νέας Σμύρνης
202
Αιγάλεου
193
Ηλιούπολης
215
Αγίου Δημητρίου
197
Γλυφάδας
242
Αμαρουσίου
200
Χαλανδρίου
205
Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη
292
Ιλίου
234
Περιστερίου
385
Κερατσινίου-Δραπετσώνας
253
Αγκριστρίου
15
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
Θάσου
60
Καβάλας
286
Σαμοθράκης
18
Παρανεστίου
22
Κ. Νευροκοπίου
32
Τοπείρου
46
Προσοτσάνης
54
Ιασμου
55
Δοξάτου
25
Μαρώνια-Σαπές
59
Μύκης
59
Αρρινές
66
Σουφλίου
60
Διδυμότειχο
79
Αβδηρα
77
Παγγαίου
130
Νέστου
91
Δράμας
238
Ορεστειάδας
152
Κομοτηνής
269
Ξάνθης
262
Αλεξανδρούπολης
296
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ζαχάρως
36
Καλάβρυτα
44
Αρχαίας Ολυμπίας
55
Ακτιο-Βόνιτσα
75
Κυλλήνης
89
Ναύπακτος
111
Ιεράς πόλης Μεσολογγίου
134
Αιγιαλείας
196
Πάτρας
845
Θέρμη
32
Ερύμανθος
36
Ξηρομέρι
48
Ανδρίτσαινα-Κρέστενα
56
Πηνειός
84
Δυτική Αχαΐα
103
Ηλιδας
127
Πύργος
189
Αγρίνιο
365
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Πρεσπών
15
Νεστορίου
22
Δεσκάτης
38
Αργος Ορεστικού
76
Σέρβες Βελβεντό
97
Αμύνταιο
113
Βόιο
121
Γρεβενών
172
Φλώρινας
214
Καστοριάς
233
Εορδαία
296
Κοζάνης
462
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Θεσσαλονίκης
1.01
Νέα Ζίχνη
39
Σιθωνίας
42
Εμμανουήλ Παππά
46
Πύδνα-Κολινδρό
47
Αριστοτέλη
58
Κασσάνδρας
60
Σκύδρας
63
Βισαλτίας
63
Ηρακλεία
66
Πολύγυρος
69
Σιντική
70
Βόλβης
74
Δίου Ολύμπου
82
Αλμωπίας
86
Παιονίας
88
Εδεσσας
90
Νάουσας
100
Χαλκηδόνας
104
Νέα Προποντίδα
117
Ωραιόκαστρο
119
Λαγκαδάς
126
Αλεξάνδρειας
129
Δέλτα
144
Θερμαϊκός
156
Κιλκίς
161
Αμπελοκήπων-Μενεμένη
162
Θέρμη
166
Πέλλας
196
Βέροιας
207
Πυλαία-Χορτιάτης
220
Σερρών
238
Νεάπολης-Συκεών
260
Κατερίνης
267
Καλαμαριάς
284
Παύλου Μελά
307
Κορδελιό-Εύοσμος
314
Αμφίπολης
29
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Αλόννησος
18
Τρικκαία
302
Αργιθέα
20
Λάρισα
607
Σκιάθος
25
Σκόπελο
19
Νότιο Πήλιο
39
Ζαγορά-Μουρεσίου
22
Αγιά
44
Λίμνη Πλαστήρα
33
Τέμπη
52
Ρήγα Φεραίου
40
Πύλη
57
Φαρκαδόνα
50
Φάρσαλα
69
Μουζάκι
52
Σοφάδες
73
Παλαμάς
64
Καλαμπάκα
90
Αλμυρός
70
Ελασσόνα
121
Κιλελέρ
78
Τύρναβος
93
Βόλου
538
Καρδίτσα
208
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Αγαθονήσι
10
Κως
204
Ανάφη
10
Σίκινος
10
Χάλκη
10
Μέγιστη
10
Φολέγανδρος
10
Λειψή
10
Κίμωλος
10
Τήλος
10
Κάσος
15
Νίσυρος
15
Αστυπάλαια
15
Αντίπαρος
15
Κύθνος
15
Σέριφος
15
Ιος
18
Αμοργός
15
Σίφνος
18
Κέα
18
Πάτμος
22
Σύμη
22
Κάρπαθος
30
Μήλος
22
Τήνος
38
Λέρος
35
Πάρος
61
Ανδρος
40
Κάλυμνος
71
Μύκονος
63
Νάξος και Μικρές Κυκλάδες
85
Θήρα
78
Σύρος-Ερμούπολη
95
Ρόδος
674
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Αγιος Ευστράτιος
10
Λέσβος
566
Οινούσσες
10
Ψαρά
10
Ικαρία
55
Φούρνοι Κορσεών
15
Σάμος
219
Λήμνος
110
Χίος
336
ΚΡΗΤΗ
Γαύδος
10
Αγιος Νικόλαος
110
Οροπέδιο Λασιθίου
18
Χερσόνησος
210
Κάντανος-Σελίνου
22
Χανιά
457
Αμάριος
23
Σφακιά
18
Κίσσαμος
43
Ανώγεια
18
Γόρτυνα
62
Βίαννος
22
Μυλοπόταμος
69
Αγιος Βασίλειος
33
Σητεία
71
Αποκόρωνας
62
Φαιστός
97
Αρχάνες Αστερουσίων
66
Ιεράπετρα
108
Μινώα Πεδιάδας
70
Μαλεβίζι
114
Πλατανιάς
82
Ρέθυμνο
247
Ηράκλειο
688
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ελαφόνησος
10
Ναύπλιο
131
Δυτική Μάνη
28
Αργος-Μυκήνες
160
Νότια Κυνουρία
36
Κόρινθος
220
Μεγαλόπολη
42
Νεμέα
24
Γορτυνία
47
Επίδαυρος
32
Ερμιονίδα
52
Βόρεια Κυνουρία
41
Ευρώτας
68
Οιχαλία
45
Πύλος-Νέστορας
81
Ανατολική Μάνη
50
Μονεμβασιά
84
Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης
66
Μεσσηνία
91
Βέλος-Βόχας
72
Λουτράκι-Αγιοι Θεόδωροι
83
Σπάρτη
135
Σικυωνία
86
Τρίπολη
181
Τριφυλλία
106
Καλαμάτα
263
ΗΠΕΙΡΟΣ
Ζαγόρι
22
Αρτα
230
Γεώργιος Καραϊσκάκης
33
Βόρεια Τζουμέρκα
32
Κόνιτσα
34
Μέτσοβο
33
Φιλιατά
42
Κεντρική Τζουμέρκα
37
Δωδώνη
54
Πωγώνι
50
Πάργα
68
Σούλι
55
Ζήρος
74
Νικόλαος Σκουφάς
69
Ηγουμενίτσα
141
Ζίτσα
79
Ιωάννινα
599
Πρέβεζα
169
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Μεγάνησος
10
Κέρκυρα
694
Ιθάκη
22
Παξοί
18
Κεφαλονιά
234
Λευκάδα
141
Ζάκυνθος
266
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Σκύρου
18
Χαλκίδας
434
Αλίαρτου
46
Δίστομο-Αράχοβα-Αντίκυρα
36
Ορχομενός
50
Αμφίκλειας-Ελάτειας
48
Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου
52
Μαντούδιου-Λίμνης-Αγίας Αννας
51
Κάρυστου
53
Δομοκού
52
Ερέτριας
57
Στυλίδας
56
Καρπενήσιου
63
Αγράφων
62
Μακρακώμης
71
Δωρίδα
67
Διρφύοι-Μεσσαπία
82
Τανάγρα
82
Ιστιαία-Αιδηψός
92
Λοκρών
84
Κύμη-Αλιβέρι
122
Δελφών
121
Θήβας
156
Λιβαδειάς
135
Λαμίας
323

ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...